คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการต่อ ใบ อนุญาต ทํา งาน work permit 

ต่อ ใบ อนุญาต ทํา งาน work permit

ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์ในการต่อ ใบ อนุญาต ทํา งาน work permit มาแล้วหรือไม่ก็ตาม เชื่อว่า ต้องเกิดคำถามขึ้นมามากมายไม่ว่าจะเป็นอัตราค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ ติดต่อได้ที่ไหน จำเป็นต้องดำเนินการด้วยตัวเองหรือไม่ ในวันนี้เราจะพาคุณไปไขคำตอบให้หายสงสัยอย่างแน่นอน 

อัตราค่าธรรมเนียมการต่อ ใบ อนุญาต ทํา งาน work permit 

ค่าธรรมเนียมการต่อ ใบ อนุญาต ทํา งาน work permit มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับระยะเวลา ดังนี้ 

 • ใบอนุญาตไม่เกิน 3 เดือน ฉบับละ 750 บาท 
 • ใบอนุญาตอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ฉบับละ 1,500 บาท 
 • ใบอนุญาตอายุเกิน 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี ฉบับละ 3,000 บาท 
 • นอกจากนั้น คุณยังต้องจ่ายค่ายื่นคำร้อง ฉบับละ 100 บาทร่วมด้วย 

ต่อ ใบ อนุญาต ทํา งาน work permit สามารถทำได้ที่ไหน 

สถานที่ที่สามารถขอใบอนุญาตทำงานได้จะแบ่งตามประเภทของบริษัท ดังนี้ 

 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT) สถานที่ดำเนินการ One Stop Service Center for Visa and Work Permit อาคารจัตุรัสจามจุรีชั้น 18  
 • ธุรกิจที่มีเงินจดทะเบียนหรือทรัพย์สินรวมมากกว่า 30 ล้านบาท ระดับบริหารขึ้นไป / ธุรกิจที่มีเงินทุนจดทะเบียนหรือสินทรัพย์รวมน้อยกว่า 30 ล้านบาท สถานที่ในการดำเนินการกรมจัดหาแรงงานดินแดง 

จำเป็นต้องให้เจ้าของใบอนุญาตดำเนินการต่อ ใบ อนุญาต ทํา งาน work permit ด้วยตัวเองหรือไม่ 

การต่อ ใบ อนุญาต ทํา งาน work permit สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ 

การต่ออายุสำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ต้องใช้เอกสารใดบ้าง 

สำหรับคนที่ต้องการต่อ ใบ อนุญาต ทํา งาน work permit สำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ต้องใช้เอกสาร ดังนี้ 

 • หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือหนังสือจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT)  
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน) 
 • สำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง / ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว / ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 
 • แบบฟอร์มรายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2551  

การขยายเวลาสำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ต้องใช้เอกสารใดบ้าง 

สำหรับคนที่ต้องการขอขยายเวลาในการทำงานสำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จะต้องใช้เอกสาร ดังนี้ 

 • หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือหนังสือจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT) 
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน) 
 • สำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง / ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว / ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 
 • แบบฟอร์มรายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2551  

การต่อ ใบ อนุญาต ทํา งาน work permit เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะผู้ที่มีความต้องการอยากจะทำงานต่อประเทศนั้น ๆ ซึ่งมีการดำเนินการต่ออายุใหม่ โดยมีการจัดเตรียมเอกสารและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ไม่ได้แตกต่างไปจากการขออนุญาตครั้งแรกมากนัก แต่อย่างไรก็ตามขอแนะนำให้คุณศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น