ประโยชน์ของ 5ส และการอบรม 5ส มีความสำคัญอย่างไร 

อบรม 5ส

ในสถานประกอบการ หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดี ผลผลิตก็ไม่มีประสิทธิภาพในด้านความปลอดภัยก็เช่นเดียวกัน จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยที่ดี โดยใช้หลักการต่างๆ 5ส เชื่อว่าหลายคนคุ้นเคย โดยเฉพาะคนทำงาน ถือเป็นหลักการที่ทุกองค์กรนำไปใช้หรือนำไปประยุกต์ใช้นำไปสู่ความปลอดภัยในการทำงาน

5ส มีอะไรบ้าง

5ส ประกอบไปด้วย

 • สะสาง
 • สะดวก
 • สะอาด
 • สุขลักษณะ
 • สร้างนิสัย

5ส คืออะไร

5ส คือ เครื่องมือที่ช่วยสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 5ส เป็นที่นิยมนำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับการนำมาประยุกต์ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการทำงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

ประโยชน์ของ 5ส

 • ช่วยเพิ่มพื้นที่การทำงาน ลดพื้นที่จัดเก็บ
 • ลดความเสี่ยงและลดอุบัติเหตุในการทำงาน
 • เพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานจากสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร
 • ช่วยเพิ่มความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน
 • สร้างความสามัคคีในการทำงานหรือการทำงานเป็นทีม
 • ป้องกันไม่ให้เอกสารหรืออุปกรณ์ต่างๆ เกิดการสูญหาย
 • ลดความสิ้นเปลืองในการสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกินความจำเป็น
 • สร้างความประทับใจให้แก่บุคคลอื่นๆ ที่เข้ามาในพื้นที่

การอบรม 5ส และความสำคัญ

การอบรม 5ส มีความสำคัญอย่างมาก เราจะสามารถนำ 5ส มาใช้ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้นั้น จำเป็นต้องมีความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ 5ส เสียก่อน การอบรม 5ส มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและการวิธีการทำกิจกรรม 5ส ในการทำงาน สร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต สร้างผลกำไรให้แก่องค์กร เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ผู้เข้ารับการอบรมจะมีความมั่นใจมากขึ้นสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการทำกิจกรรม 5ส ได้อย่างถูกต้อง และการอบรม 5ส ยังเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้อื่นได้อย่างมั่นใจ 

เนื้อหาการอบรม 5ส

สำหรับเนื้อหาสาระในการอบรม 5ส โดยหลักๆ มักประกอบไปด้วย แนวคิดการเพิ่มผลผลิต เป็นการอธิบายแนวคิดการเพิ่มผลผลิต จะเพิ่มผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และลูกค้าได้อย่างไร หลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินโครงการ 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน การจัดทำเอกสารระบบ 5ส/การจัดทำมาตรฐาน 5ส และเทคนิคการตรวจประเมิน 5ส

การอบรม 5ส เป้าหมายคือการอบรมพนักงาน หัวหน้างาน ผู้ที่รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันหลักสูตร 5ส ผู้ที่สนใจหรือนายจ้างที่ต้องการส่งพนักงานเข้ารับการอบรม สามารถทำได้ง่ายๆ อบรมผ่านช่องทางออนไลน์สะดวกสบายมาก ประหยัดค่าใช้จ่ายในการอบรม เลือกศูนย์ฝึกอบรมที่เชื่อถือได้เท่านั้น